LekariНаши сотрудники

Imajući u vidu da je dobrobit i najbolja moguća nega pacijenata naš prioritet, u nastavku se nalazi spisak lekara koji rade na visoko specijalizovanom naučno-stručnom nivou.

Scan10002

Mr sci. dr. med. Slobodanka Petković, magistar medicinskih nauka, specijalista ginekologije i akušerstva

Rođena 1957. godine. Diplomira na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1982. Specijalizaciju iz ginekologije dobija 1987. godine i završava sa odličnim uspehom. Radi kao šef dispanzera za žene. Magistrira na temu “Carski rez i Antibiotici”. Završava subspecijalizaciju iz oblasti steriliteta. Završava kurseve iz kolposkopije, citologije i ultrazvuka. 1998. godine otvara privatnu ginekološku ordinaciju koja se 2003. godine premešta u centar grada i postaje Specijalistička ordinacija Palmotićeva. Udata za dr Milana Petkovića.

Spec. dr. med. Đorđe Petković, specijalista ginekologije i akušerstva

Rođen 1983. godine. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine. Dobio stipendiju Ruske federacije i završio specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva 2013. godine na Ruskom Državnom Medicinskom Univerzitetu “N. I. Pirogov” u Moskvi sa odličnim uspehom.

Specijalizira se u oblasti endoskopske i operativne ginekologije (laparoskopija, histeroskopija, histeroresektoskopija) pod mentorstvom profesora S.V. Štirova (poseduje sertifikat iz laparoskopske hirurgije u ginekologiji). Član Kluba Moskovskih endoskopskih ginekologa.

Završio kurs plastične hirurgije u Sao Paulu (CIRURGIA PLÁSTICA – Faculdade de Medicina do ABC).

Stalno zaposlen u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” gde se specijallizira u oblasti operativne dečija ginekologija (Laparoskopska i klasična), juvenilne i adolescentne ginekologija.
Oblast posebnog interesovanja i rada je klasična i endoskopska hirurgija u ginekologiji (operativna i dijagnostička laparoskopija, histeroskopija…). 

2015. godine stekao je licencu Fondacije za fetalnu medicinu iz Londona (FMF) za integrativni skrining prvog trimestra trudnoće (merenje nuhalne translucencije – double test).

Kontakt telefon: +381693226040

e-mail: djordje@palmoticeva.com

linkovi:   Facebook  LinkedIn

daria

Dr sci. мed. Petković Daria Aleksejevna, doktor nauka, specijalista ginekologije i akušerstva

rođena 1982. godine, diplomirala na Medicinskom fakultetu ruskog državnog Medicinskog univerziteta u 2005. godini.
Od 2005. do 2007. studirala kliničku specijalizaciju na Katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta RNIMU N. Pirogov Ruskog Ministarstva Zdravlja.
Od 2007. do 2010. studirala je na postdiplomskim studijama na istoj katedri, gde je radila kao asistent na univerzitetu.
Od 2008. do 2012. radila je kao akušer-ginekolog za hitnu medicinsku pomoć u Gradskoj kliničkoj bolnici No55.
Od 2012. do 2014. godine, a radila je kao ginekolog akušer-u Gradskoj kliničkoj bolnici No31.
U 2012. godini, pod rukovodstvom profesora Olega Makarova zaštitila doktorsku disertaciju sa tezom “Važnost polimorfizma gena u genezi neprogresivnih trudnoća.”

e-mail: daria@palmoticeva.com

evseev2_01

Evseev Aleksej Aleksandrovič – vanredni profesor, doktor nauka, specijalista ginekologije i akušerstva.

Diplomirao je sa najvišim ocenama na Medicinskom fakultetu Ruskog Državnog Medicinskog Univerziteta (sada – Ruski Nacionalni Istraživački Medicinski Univerzitet- N.I. Pirogov). Nakon završetka specijalizacije i doktorskih studija na Katedri za ginekologiju i akušerstvo, Medicinskog fakulteta RNIMU N.I. Pirogov Ruskog Ministarstva Zdravlja od 1989. radio je kao asistent. Od 1996. godine – Predavač, docent na katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta RNIMU N.I. Pirogov. Oblasti interesovanja A.A.Evseeva – opšta hirurgija u ginekologiji, hiruško lečenje prolapsa materice, insuficijencije karličnog dna, urinarne inkontinencije, dijagnostika i lečenje inflamatornih bolesti polnih organa žene, savremene metode kontracepcije. Završio obuke iz hirurgije male karlice u Nemačkoj, Francuskoj, Češkoj.

A.A.Evseev je autor više od 100 naučnih publikacija, uključujući i “Priručnik za ginekologiju, akušerstvo i perinatologiju”, “Nacionalni vodič za ginekologiju”, udžbenik “Ginekologija” za medicinske institute i fakultete (reprint 4 puta). U mnogo navrata predavač na međunarodnim kongresima, konferencijama, stručnim sastancima i sekcijama. Član tima za sertifikaciju specijalizanata ginekologije i akušerstva. Drži online predavanja 1 Medkanalu i obrazovne vebinare. Odgovoran za rad u ginekoloških odeljenja Moskovskih Kliničkih Bolnica №31 i №17. Na Katedri ginekologije i akušerstva je odgovoran za obrazovni rad sa studentima Moskovskih medicinskih, pedijatrijskih i bioloških fakulteta. A. Evseev učestvuje u međunarodnim kliničkim ispitivanjima lekova, kao glavni istraživač i ko-istražitelj.

A.A.Evseev – Odlično vlada svim metodama operativnog lečenja u ginekologiji, uključujući metode lečenja urinarne inkontinencije, prolapsa genitalnih organa primenjujući mrežaste implante (MESH – mrežice).

U Ginekološku ordinaciju Palmotićeva dolazi iz Moskve radi operativnog lečenja i konsultacija naših pacijentkinja.

Kontakt e-mail: ordinacija@palmoticeva.com

[rns_reactions]

daria

 

Петкович Дарья Алексеевна, кандидат медицинских наук, 1982 года рождения, окончила лечебный факультет Российского государственного медицинского университета в 2005 году.
С 2005 года по 2007 год обучалась в клинической ординатуре на кафедре акушерства и гинекологии лечебного факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития России.
С 2007 по 2010 г. обучалась в аспирантуре на той же кафедре, где работала ассистентом.
С 2008 года и по 2012 год работала врачом-акушером-гинекологом по оказанию экстренной медицинской помощи в ГКБ No55.
С 2012 года и по 2014 год работала врачом-акушером-гинекологом в ГКБ No31.
В 2012 году под руководством профессора Макарова Олега Васильевича защитила диссертацию на тему «Значение полиморфизма генов в генезе неразвивающейся беременности».

Контактный телефон: +381691682272

e-mail: daria@palmoticeva.com

 

 

др Джордже Петкович, акушер-гинеколог, 1983 года рождения. Окончил в 2009 году Медицинский факультет Белградского университета по специальности лечебное дело. После получения стипендии Российской Федерации обучался в клинической ординатуре на кафедре акушерства и гинекологии лечебного факультета Российского Национального Исследовательского Медицинского Университета им. Н.И. Пирогова. Получил специализацию в области эндоскопических технологии и оперативной гинекологии на базе Эндоскопического центра ГКБ №31.

Контактный телефон: +381693226040

e-mail: djordje@palmoticeva.com

 

evseev2_01

 

Евсеев Алексей Александрович – кандидат медицинских наук, доцент.
Закончил с отличием лечебный факультет 2 Московского медицинского института им. Н.И.Пирогова (в настоящее время Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова). После окончании клинической ординатуры и аспирантуры на кафедре акушерства и гинекологии педиатрического факультета с 1989 г. работал в должности ассистента кафедры. С 1996 г. – преподаватель, доцент кафедры акушерства и гинекологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова. В 1991 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.
Сфера научных интересов А.А.Евсеева – диагностика и лечение воспалительных заболеваний половых органов у женщин, современные методы контрацепции, недержание мочи, хирургическое лечение пролапса половых органов у женщин.
Проходил обучение тазовой хирургии в Германии, Франции, Чехии.
А.А.Евсеев является автором более 100 научных публикаций, среди которых «Справочник по акушерству, гинекологии и перинатологии», «Национальное руководство по гинекологии», учебник «Гинекология» для медицинских ВУЗов (переиздавался 4 раза). Неоднократно выступал с докладами на международных конгрессах, съездах, конференциях. Участвует в проведении сертификационных циклов для врачей-курсантов по специальности «Акушерство и гинекология».
Выступает с интернет-лекциями на 1 Медканале и в образовательных вебинарах.
А.А.Евсеев – отличник здравоохранения. Владеет всеми методами оперативного лечения в гинекологии, в том числе методами лечения стрессового недержания мочи, пролапса тазовых органов с использованием сетчатых имплантантов. Ведет консультативный прием гинекологических больных. Является ответственным за лечебную работу в гинекологических отделениях московских клинических больниц №31 больницы и №17. На кафедре отвечает за учебную работу со студентами педиатрического, московского и медико-биологического факультетов.
Евсеев А.А. участвует в международных клинических исследованиях лекарственных препаратов в качестве главного исследователя и со-исследователя.

e-mail: ordinacija@palmoticeva.com

 

1 Comment

  1. 27. February 2024. at 11:41

    Hello,

    Could you please let me know when is the next available slot to have an appointment with doctor Daria Petkovic?

    Thank you

Leave a Reply

Required fields are marked

Zakažite